Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Strona korzysta z plików cookie. Dowiedź się więcej.
Zamknij
kosmetyczni.pl Linkedin kosmetyczni.pl Facebook
pl
en

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Widok 16/5, kod pocztowy: 00-023, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000144882, NIP: 526 26 81 819, zwany dalej „PZPK”. 

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W PZPK powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz w celu realizacji swoich praw wynikających
z RODO: pod adresem e-mail: iod@kosmetyczni.pl lub pisemnie na adres siedziby PZPK wskazany
w punkcie powyżej.

 1. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych
  w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

PZPK może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PZPK w następujących celach:

Dane dotyczące Partnerów PZPK są dostępne na stronie internetowej PZPK https://www.kosmetyczni.pl/pl/czlonkowie.html.

 1. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez PZPK :

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od charakteru Pani/Pana relacji z PZPK. Okres retencji danych jest zależny od celów dla których dane zostały zebrane oraz przepisów prawa nakazujących ich przechowywanie. W szczególności dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych PZPK.

                                              

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez PZPK Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podstawą do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO PZPK.